Erik Lidén:

 

Dubbelarbetande general
fyller 50 år

 

När brigadgeneral Bengt Axelsson fyller 50 år den 18 mars har han i snart ett års tid innehaft dubbla personalchefsuppgifter i Högkvarteret vid Lidingövägen i Stockholm. I kombination med veckopendling till familjen i Jönköping och ÖB:s omfattande informationsprogram under vintern har det inte blivit mycket tid för fritidsintressen. Bengt Axelssons personalfunktioner är i de nedskärningstider som råder i Försvarsmakten betungande och ansvarsfyllda.

 

Det finns i dag officerare som tvingats byta bostadsort och befattning i organisationen både tre och fyra gånger, alltså inte att jämföra med karriärofficerarnas oftast frivilliga flyttningar.

   När vi kommer in i april upphör traktamentsersättningar och möjlighet till dubbla hyror under en övergångsperiod, säger Bengt Axelsson. Då bestämmer sig troligen ett antal officerare för att sluta i försvaret, andra för att acceptera en flyttning. Vi kommer inte heller ifrån att officerare som vi skulle vilja ha kvar i insatsorganisationen bestämmer sig för att hoppa av.

 

De förmånliga ersättningar som efter föregående försvarsbeslut 2001 utgick till anställda som fyllt 55 år och sade upp sig finns inte i dag. Flera miljarder kronor satsades för fem år sedan och framåt på frivilliga avgångar.

 

Bengt Axelsson försöker att hålla en balans och bygger den på att grundorganisationen efter riksdags- och regeringsbeslut under förra året nu skall få vara i fred några år framöver. Insatsorganisationen skall då sätta sig och utnyttjas effektivt både i Sverige och utomlands. Arméinspektören Sverker Göranson svarar för den största delen av denna nya organisation.

   Det är helt nödvändigt att utnyttja insatsorganisationen, till exempel för uppgifter som högvakt vid de kungliga slotten, vid förstärkt beredskap i Sverige och vid snabba och akuta insatser utomlands. Vi har inte råd med anställda som bara står i väntläge.

 

Reservofficerarna i dagens försvar får begränsade uppgifter, men under längre tid än förr, efter fullgjord utbildning. Detta har ÖB försökt förklara vid några extra informationsresor, bland annat till Revingehed, Boden och Livgardet Efter utbildningsstopp under två år, både för yrkes- och reservofficerare, skall 83 reservofficerare utbildas under 2007.

 

När vi äldre reservofficerare, merparten utan tjänstgöringsskyldighet, i dag uppgår till 12 600 i försvarsmaktens reservlager förstår vi hur omfattande personalreduktioner som måste genomföras i framtidens insatsförsvar.

   Jag är den förste att erkänna att reservofficerarnas civila kompetens i kombination med kvalificerad militär utbildning måste utnyttjas betydligt bättre än i dag, säger Bengt Axelsson. Troligen i olika ledningsfunktioner i högre staber och förband. Uppgifterna skall specialstuderas framöver.

 

Bengt Axelsson svarar också i Högkvarteret för den militära musiken. Detta innebär Arméns musikkår, Livgardets dragontrumpetarkår, Marinens musikkår och inhyrd flygvapenmusik jämte Arméns trumkår.

   Jag vet mycket väl att besparingar planeras även för musiken och att ledningen för musiken nyligen har flyttat till Kungsängen. Vi har också sedan förra året tvingats att deltidsanställa f d värnpliktiga musiker för att fylla upp alla stämfunktioner. Även den beridna musiken kan behöva kompletteras, då den är hårt ansträngd under sommarhalvåret med omfattande tjänstgöring till häst.

 

– Måhända är LDK överplanerad och överutnyttjad i dag. 43 högvakter till häst är mycket även för hästentusiaster.

 

Högvakten i stort skall också ses över i samarbete med andra funktioner i samhället, bland annat säkerhetspolisen, och försvaret är berett att erbjuda fler högvaktsdagar med insatsutbildade styrkor på väg till utlandstjänst.

     Som våra läsare säkert förstår, Bengt Axelssons vardag i Högkvarteret är innehållsrik och oftast långt över åtta timmar!

 

Till sist, våra gratulationer på 50-årsdagen. Lite musikuppvaktning kan väl komma från Försvarsmusikcentrum.

 

Erik Lidén är frilansjournalist och styrelseledamot i aff

 


 

 

Bengt Axelsson

Grad: Brigadgeneral

Befattning: Försvarsmaktens utbildningsinspektör och tf personalchef

Karriär:

Krigsskolan, Karlberg 1978-79,

Plutonchef Ing 2 1979-81 och 1982-83

Artilleri- och ingenjörhögskolan 1981-82,

Lärare Artilleri- och ingenjörhögskolan, AIRS1983-85

Kompanichef Ing 2 1989-90

Bataljonschef Ing 2 1995-9

Brigadchef och överste Smålandsbrigaden, IB 12 i Eksjö1998-2000

Regementschef Ing 2 och garnisonschef i Eksjö garnison 2000-2003

Sedan 1 september 2003 brigadgeneral och utbildningsinspektör

 

Född: I Anneberg i Småland

Bor: I Jönköping

Familj: Hustru Ann och tre barn

Intressen: Familj, idrott och friluftsliv

Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien