Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna i Östergötland ett seminarium under rubriken ”Försörjningsberedskap i kris”.

Talare var riksdagsman Mattias Ottosson, Urban Bergström från Energimyndigheten, Sven Lindgren ordförande i Civilförsvarsförbundet och Hans Åkermark från Post och Telestyrelsen.

Mattias inledde med att beskriva en oro som kan upplevas efter den senaste tidens händelser runt om i världen (Syren, Brexit, Presidentval i USA). Vidare det utvecklade hotet från Ryssland med påverkansoperationer och placering av nya vapen i Kaliningrad. Han pekade dock på att det senaste Försvarsbeslutet togs i bred enighet och ändrar kursen för utvecklingen av ett nytt totalförsvar. Totalförsvarsplanering har påbörjats om vilket stöd Försvarsmakten behöver och hur viktiga samhällsfunktioner kan tryggas.

Urban talade om det svenska beroendet av energi på en allt mer internationell energiarena. Elförsörjningen är beroende av det nordiska energinätet och oljan kommer till 45 % från Ryssland. Han påtalade också att den tekniska infrastukturen ”testas” av utomstående genom återkommande cyberattacker. Tydligare funktionskrav och en ny ransoneringslag efterfrågas.

Sven pekade på bristen av målsättningar och strategier inom jordbruks- och livsmedelområdena. Det finns idag ingen enskild myndighet som bär ansvaret utan ansvaret är fördelat mellan flera myndigheter, där samordningen brister. Sverige inför/importerar 50 % av matbehovet och det finns ingen beredskapslagring. Ett avbrott i leveranserna får snabbt svåra konsekvenser. Kravet på den enskilde medborgen ökar, men man är medveten om det.

Hans inledde med att presentera en gällande förordning från 1985 inom telekommunikationsområdet vilken ger Televerket i uppdrag att svara för säkerheten och robustheten. Det tekniska utvecklingen har dock gått fort och det finns idag mer än 100 operatörer varav många ägs av internationella företag som även arbetar utanför våra gränser. Det råder stor osäkerhet om vilka förväntningar som finns på säkra kommunikationer i en krissituation vilket också får till följd att privata företag friskriver sig från ansvar när avtal med staten upprättas.

Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet ledde seminariet på ett initierat och säkert sätt vilket borgade för en intressant diskussions- och frågestund. Närmare 100 personer besökte seminariet.

Göran Grönberg