Foto: shutterstock.com

För de baltiska staternas del har energisäkerheten förbättrats betydligt, bl a förekommer lagring av olja och gas vilket utgör en del av totalförsvarskonceptet i dessa länder där några nyckelord för utvecklingen har varit och är uthållighet och diversifiering, skriver Tommy Jeppsson.

Ämnet för jubilaren vid årets seminarium 17-18 oktober var energifrågornas säkerhetsdimension med fokus på Östersjöregionen. Ett gediget arbete ligger bakom arrangemanget där arbetsgruppen med eldsjälen Inga-Lena Fischer i spetsen är värd en eloge. En eloge också till Allmänna Försvarsföreningens generalsekreterare Anna Wieslander som skickligt modererade seminariet.

Kunskapsrika föreläsare svarade för en högintressant eftermiddag. Lettlands ambassadör i Sverige Margers Krams, Niklas Rossbach från FOI, energisäkerhetsexperten Julia Vainio, Professor Kristian Gerner samt kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn Per-Ola Mattsson delade alla med sig av sina stora kunskaper till auditoriet.

Här sammanfattas ett antal av de centrala budskap som förmedlades.

Det kommunala perspektivet

Den s k ”Nordstream 2 affären” där en huvudaktör var Karlshamns kommun visar på att  säkerhetiseringen av energifrågorna också berör den kommunala nivån. Statens säkerhetsintressen kan här ställas mot lokala ekonomiska och affärsintressen.

Den aktuella händelsen med Karlshamns hamn i centrum visar på hur snabbt det som inledningsvis uppfattas som en fråga för de kommunala myndigheterna vidgas till riks- och internationell nivå. I fallet med Karlshamn utsattes några av de kommunala företrädarna för en lika intensiv som pressande uppvaktning från svenska, men också från danska och ryska media. Härtill kom direkta hot mot kommunala företrädare. Avdömningen på riksnivå blev att frågan ej kunde anses vara ett hot mot rikets säkerhet.

Energisäkerhet

Medvetenheten om energisäkerhetens avgörande betydelse är hög i de baltiska länderna givet ett tidigare totalt beroende av Ryssland, men är också ett ämne som röner stor uppmärksamhet från övriga stater runt Östersjön. Energisäkerhet utmanar till förändringar bl a i form av ny infrastruktur liksom synkroniserade nätverk mellan länderna. Avseende de baltiska staterna talades det om en slutlig ”västernisering” av dessa länders energisektor.

Tillgången på energi utgör en existentiell fråga varmed det ligger nära till hands att tala om energivapnet som ett säkerhetspolitiskt verkansmedel, ett medel som sannolikt är mera lämpat att tillgripa högre upp på konfliktskalan än i gråzonslägen. Möjligheterna för en antagonist att nyttja detta energivapen kan ske via tredje part i syfte att dölja den verkliga ”dirigenten”.

För de baltiska staternas del har energisäkerheten förbättrats betydligt, bl a förekommer lagring av olja och gas vilket sammantaget utgör en del av totalförsvarskonceptet i dessa länder där några nyckelord för utvecklingen har varit och är uthållighet och diversifiering.

Den östliga stormakten

Rysslands energipolitik har en tydlig säkerhetsdimension. Det handlar om ett land som är en råvaruexportör och en färdigvaruimportör, där råvaruexporten i mycket är fundamentet för landets ekonomi. Det är ett land med gigantiska miljöproblem där oron för dessa frågor tilltar bland befolkningen vilket knappast är ägnat att förvåna för den som rest i landet.

Storstilade projekt som exempelvis utvecklandet av Rysslands motsvarighet till Silicon Valley uppvisar alla tecken på att ha blivit ett misslyckande där istället vi kan iaktta en ”hjärnexport” av duktiga ryska ingenjörer till länder där bättre förutsättningar erbjuds.

Landet är en lågkostnadsproducent av olja och gas, men är samtidigt känsligt för fluktuationer på energimarknaden, således för utvecklingen internationellt. Exempelvis innebär ett kaos i Mellanöstern att energipriserna pressas uppåt, vilket är bra för Ryssland. Pressade priser på energimarknaden får lätt som resultat ett svagare Ryssland vilket kan vara ett farligare Ryssland.

Asien är en viktig framtida energiexportmarknad för Ryssland liksom att Europa och EU fortsatt har stor betydelse vilket i det senare fallet innebär en ömsesidig Rysk-Europeisk avhängighet. Samtidigt kan iakttas en god anpassbarhet från rysk sida vad gäller förändringar på energimarknaden, vilket behövs i ett läge där ”skifferoljerevolten” i USA skakat om marknaden, inkluderande den ryska.

Väl använd tid

Att använda en halvdag för att lyssna på de föreläsningar som ges under Pax Baltica är väl investerad tid i egen kunskapsutveckling. Det är att hoppas på att seminariet fortsätter där framgångarna från de tre första decennierna är ett bra riktmärke för framtiden.

Tommy Jeppsson är redaktör för tidskriften Vårt Försvar.