Sveriges säkerhet – vad behövs här och nu?

04 juli
kl. 10:30 – 12:00
Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, ”Sal E22”

 Inspelningen finns på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YglLHMAjaBg
Information om evenemanget:
Alla partier i riksdagen är överens om att satsningar måste göras på det militärs och civila försvaret och att vi på sikt ska lägga 2% av BNP på totalförsvaret. Däremot finns ingen samsyn i när 2%-målet ska uppnås eller hur prioriteringar mellan det militära och det civila försvaret ska göras. Vad saknas för att samhället ska kunna hantera kriser och krig? Hur bör totalförsvaret ledas? Hur säkerställer vi att vi får struktur i det civila försvaret – kommuner, regioner, K-företag? Hur personalförsörjer vi det civila försvaret med frivilliga eller hur ska civilplikt nyttjas? Folkförankringen påverkas av beslutet. Målet med FörsvarsForum är att upplysa och engagera allmänheten i säkerhets- och försvarspolitiska frågor.
Medverkande:
Peter Hultqvist, Försvarsminister, Socialdemokraterna
Pål Jonsson, Ordförande försvarsutskottet, Moderaterna
Hanna Gunnarsson, Ledamot försvarsutskottet, Vänsterpartiet
Lars Erik Lundin, fd ambassadör, Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Marie Hafström, fd generaldirektör, Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Anna Wieslander, Moderator, Allmänna Försvarsföreningen
Sverker Göranson, Inledare, Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Arrangör
Försvarsutbildarna
Allmänna Försvarsföreningen
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
När krisen kommer:
Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?
05 juli
kl. 10:00 – 11:00
Plats 604b på Holmens kajplats 10
Information om evenemanget:
Ett konkret samarbete inom militärt försvar har stegvis byggts upp mellan Sverige och Finland under många år. Med avstamp i detta framgångsrika arbete har nya samarbetsinitiativ gjorts inom det civila området. Coronapandemin har lyft fram vår beredskap för civila kriser som inte beaktar statsgränser och vars hantering därmed förutsätter gränsöverskridande samarbete. I en avsiktsförklaring undertecknad i fjol mellan ländernas inrikesministrar fastställs denna ambition att steg för steg fördjupa det bilaterala samarbetet inom civil beredskap.Som ett led i detta arbete har Hanaholmen, samarbetscentrum för Sverige och Finland, initierat ett nytt bilateralt program för fördjupat samarbete inom beredskap för och hantering av civila kriser. Det så kallade Hanaholmen-initiativets första omgång med ett utbildningsprogram och ett efterföljande högnivåforum som behandlade rekommendationer och utvecklingsbehov som identifierats under utbildningen genomfördes förra året.Vilka gemensamma krisberedskapsfunktioner kan och bör Sverige och Finland utveckla tillsammans?
Medverkande:
Camilla Asp, överdirektör, MSB
Patrik Oksanen, författare och journalist
Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan
Camilla Hägglund-Palmqvist, enheten för rättsliga och internationella frågor, Åland
Maimo Henriksson, ambassadör, Finlands ambassad i Stockholm
Stefan Wallin, tidigare försvarsminister, Finland
Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen
Pär Lager, moderator
Arrangör
Allmänna Försvarsföreningen
Hanaholmen
Kulturfonden för Sverige och Finland
Ålands landskapsregering