Integritetspolicy för Allmänna Försvarsföreningen. Antagen av föreningens årsstämma 2018-05-15.

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i General Data Protection Regulation (GDPR).

Personuppgiftsansvarig-biträde

AFF styrelse är personuppgifts ansvariga enligt GDPR för den behandling av personuppgifter som sker i AFF. Persouppgiftsbiträde är Föreningshuset. Det finns avtal som reglerar AFF resp. Föreningshuset ansvar.

När sker behandling av personuppgifter?

AFF behandlar dina personuppgifter när du:

Anmäler dig till att bli medlem samt utskick till föreläsningar som AFF eller AFF:s länsavdelning arrangerar samt vid utskick av tidningen Vårt försvar

Tillgång till personuppgifter?

AFF kanslichef är den som har full tillgång till personuppgiftsregisteret (medlemsregistret)

Generalsekreteraren och ansvarig på respektive länsavdelning får ”tittabehörighet” efter skriftligt beslut av kanslichefen.

Föreningshuset som sköter vårt register har tillgång till uppgifter.

Här finns dock ett avtal mellan Föreningshuset (som personuppgiftsbiträde) och AFF som reglerar resp. roll

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. AFF registrerar inte personnummer eller känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost tas dessa uppgifter bort då det aktuella seminariet är slut. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade om dig.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anmäler dig till att bli medlem eller delta i seminarier, De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används för administration, betalning av medlemsavgift och inbjudningar till föreläsningar samt utskick av tidningen Vårt Försvar.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut några personuppgifter utanför AFF (se dock tillgång till personuppgifter)

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge du är medlem, därefter tas det bort. Har du inte betalt medlemsavgiften behålls dina uppgifter under ett år från det att avgiften förfallit till betalning.

Har du frågor kring detta?

Kontakta AFF kanslichef »