Enligt AFF stadgar § 7 skall vid årsstämma följande ärenden behandlas:

Föredragningslista vid AFF årsstämma 12 maj 2015 i Linköping

Mötets öppnande

1                   Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

2                   Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

3                   Val av två justeringspersoner att justera protokollet samt att tjänstgöra        som rösträknare.

4                   Fastställande av föredragningslista.

5                   Styrelsens årsredovisning.

6                   Revisorernas berättelse.

7                   Fastställande av resultat- och balansräkningarna.

8                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9                   Redovisning av verksamhetsplan för innevarande år.

10                 Val av ordförande för tiden t.o.m. nästa ordinarie stämma.

11                 Val av övriga styrelseledamöter för tiden t.o.m. nästa ordinarie stämma.

12                 Val av två revisorer för tiden t.o.m. nästa ordinarie stämma jämte                 suppleanter för dem.

13                 Val av valberedning.

14                 Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

15                 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman och motioner som        stadgeenligt inkommit till styrelsen

16                 Övriga frågor

17                 Mötets avslutning

Klicka här för att ladda ner Verksamhet, Revison 2014