Vår förening fyller 125 år under 2015 och årets länskonferens och årsstämma som hölls i Linköping präglades av framtidstro. Vi får fler länsavdelningar och medlemsantalet stiger vilket är ytterst glädjande. Huvudtalare var försvarsminister Peter Hultqvist som gav en mycket engagerad redogörelse om försvarsöverenskommelsen samtidigt som han lovordade vår förening för den verksamhet vi bedriver. 

 

Framåtblickande länskonferens och årsstämma

Av Tommy Jeppsson

Allmänna Försvarsföreningen (aff) celebrerar 125 år under 2015 och det kan ske i en atmosfär av viss optimism inför framtiden, vilket framkom vid årets länskonferens och riksstämma som hölls i Linköping 12 maj. Flera nya länsavdelningar har bildats, ytterligare sådana har stora chanser att tillkomma och medlemsantalet stiger.

Landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson1, som också är ordförande i länsavdelningen i detta län, inledde med att hälsa dagens huvudtalare, försvarsminister Peter Hultqvist välkommen.

Utvecklingen i Allmänna Försvarsföreningen var något som försvarsministern noterade när han inledningsvis elogerade föreningen för den verksamhet vi bedriver och han återkom vid flera tillfällen till att i positiva ordalag trycka på den roll som aff har för att sprida kunskap och verka för debatt i säkerhets- och försvarsfrågorna.

Försvarsministerns anförande präglades av stort engagemang för det politikområde han är satt att ansvara för och han tecknade en omvärldsbild som innehöll raka och tydliga budskap rörande ett försämrat omvärldsläge där annekteringen av Krim varken går att bortförklara eller acceptera för världssamfundet. Och situationen i Ukraina innebär dagliga stridshandlingar i vårt lands närhet. Tillsammans med en ökad militär aktivitet i Östersjön och i Arktis innebär detta en rubbad europeisk säkerhetsordning som Peter Hultqvist uttryckte det.

2Försvarsministern underströk betydelsen av beslutat fokus på det nationella försvaret samtidigt som han var tydlig med att de militära kapaciteter som anskaffas både ska kunna användas i Sverige och internationellt. Det här innebär att ökad operativ förmåga viktläggs liksom att alla krigsförband ska vara organiserade och övade samt att den inledda försvarsplaneringen såväl militärt som civilt ska möjliggöra återskapandet av ett totalt försvar, om än i ny skepnad och anpassad till samhällets förutsättningar i vår tid. Det psykologiska försvaret behöver återupprättas samt att en såväl defensiv som offensiv cyberkrigföringsförmåga ska bidra till tröskelhöjande effekt

Då ämnet ekonom i fördes på tal angavs att en 11%-ig ökning av försvarsanslaget sker under försvarsbeslutsperioden 2016-2020. Den så kallade basplattan ska viktläggas vilket innebär att

förbanden personellt och materiellt ska ges så bra förutsättningar som möjligt för den verksamhet de är avsedda att utföra.

De planerade materiella nytillskotten är omfattande. Alltifrån Gripen i ny version via två nya ubåtar till nya torpeder, artilleripjäser, granatkastare, dito också för Hemvärnet, brobandvagnar, pansarvärnsvapen etcetera. Två korvetter av äldre typ ska moderniseras, ubåtsjaktförmågan höjs och åtgärder för att sprida flygsystemet på fler baser ska vidtas samt att ett nytt luftvärnssystem för kort och medellång räckvidd anskaffas.

Gotlands försvar ska stärkas. En successiv uppbyggnad påbörjas som om tre år ska ha renderat i att ett stridsvagnskompani och ett pansarskyttekompani organiserats på ön samt ett ledningsorgan som ska leda försvaret av ön. Härutöver ska marin- och flygstridskrafternas förmåga till närvaro på Gotland öka.

Personalförsörjningssystemet ska ses över i form av en utredning där försvarsministern såg framför sig införandet av en ny kategori, GSE-P som handlar om plikttjänstgörande soldater. De norska och danska systemen kommer att studeras och någon form av kombinationen plikt och professionella/ heltidsanställda soldater och sjömän kan vara en framtida lösning.

En annan utredning som aviserades handlar om materielsituationen och den framtida materiella kvalitén för Försvarsmakten och här ligger det verkligt stora pengarna. Ministern nämnde bland annat 10 nya JAS, ytterligare en ubåt, fjärrstridsmedel och korvetter.

Alla dessa satsningar sker i hård konkurrens med andra behov inom andra samhällsområden och ministern var tydlig med att de dryga 10 miljarder som försvaret får som påslag innebär ett trendbrott, samtidigt som han ärligt betonade att dessa inte löser alla problem.

Vad som kommer att kräva mycket arbete är dels organisationens förmåga att implementera beslutet och hantera de kostnadsökningar som redan nu kan förutses, dels att hantera det motstånd som kan förväntas mot beslutet.

Försvarsministern var också mycket tydlig med att alternativet till försvarsuppgörelsen hade varit ett parlamentariskt kaos. Uppgörelsen möjliggör en positiv utveckling samtidigt som det konkreta jobbet återstår för att realisera beslutet.

Betydelsen av internationellt samarbete underströks där samarbetet Sverige-Finland fördjupas och tenderar nu till att innefatta också situationer bortom fredsförhållanden, för att använda försvarsministerns ord. Samarbetet och betydelsen av FN, EU, PfP, den transatlantiska länken och Baltikum underströks likaledes som viktiga fundament för vår säkerhetspolitik och som i tillägg utvecklats under lång tid.

Peter Hultqvist var också tydlig med att vi inte får underskatta den övningsverksamhet som bedrivs mellan Finland, Norge och Sverige vilken syftar till bevarandet av freden, höja tröskeleffekten och skapa stabilitet i vår del av världen. Således ett samarbete där vi själva väljer samarbetspartners.

Frågorna till ministern spände alltifrån nätverksbaserat försvar och försvarskostnadernas andel av BNP till innovationsförmågan i nom försvaret. Sammanfattningsvis en mycket givande eftermiddag där Landshövding Elisabeth Nilsson, tillika ordförande i aff Östergötland, utövade ett mycket trevligt värdskap.

3

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna Försvarsföreningens ordförande, Ingemar Wahlberg tackade försvarsministern för anförandet.

4

 

 

 

 

 

Vid årsstämman invaldes fyra nya ledamöter i AFF:s styrelse som här gratuleras av försvarsministern

Från vänster: Kristina Syk, Christer Nedström, försvarsminister Peter Hultqvist och Katarina Tracz. Saknas: Göran Dahlgren

Tommy Jeppsson är chefredaktör för Vårt Försvar.