Under rubriken ”Totalförsvaret utveckling mot en förändrad hotbild” genomförde allmänna försvarsföreningen i Östergötland ett välbesökt seminarium. Generalsekreteraren i aff, Stefan Ring, deltog som moderator.

151126

Inledningsvis talade konteramiral Jonas Haggren, chef vid ledningsstabens inriktningsavdelning i Försvarsmaktens högkvarter om den förändrade säkerhetspolitiska situationen i närområdet och refererade till en analys av Rysslands intentioner och förmåga. Det ryska agerandet tolkas som att man framför allt vill blockera Nato och EU från inflytande i det ryska ”när utlandet”. I Ukraina har man tydligt visat att både viljan och förmågan finns att använda militära resurser. Den dåliga ryska ekonomin har inte påverkat utvecklingen av den militära förmågan. Därefter presenterades konsekvenserna för det militära försvarets utveckling till följd av Riksdagens försvarspolitiska inriktningsbeslut.

Magnus Dyberg-Ek från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) talade om återtagandet av det civila försvaret och angav de viktigaste uppgifterna som; värna civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens försvar av Sverige. De stora utmaningarna ligger i att utveckla ett nytt civilförsvarskoncept, göra utvecklingsarbetet snabbt, ta vara på tidigare kunskaper, sprida information samt skapa ett säkerhetsskyddsmedvetande och en trovärdig ledningsfunktion.

Slutlige talade Markus Planmo från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om de utmaningar som kommuner och landsting står inför vid planering för höjd beredskap. Hans tydliga budskap var att även om Riksdagsbeslutet ger uppgifter så tilldelas inga ekonomiska resurser för arbetet. Därför genomförs det idag ingen verksamhet relaterat till höjd beredskap. En översyn kommer att ske men ingen vet när och det förekommer inga kontakter mellan SKL och departementen i frågan.

Seminariet avslutades med kommentarer från en panel bestående av angivna talare samt Jenny Knuthammar, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Östergötland och Widar Andersson, Chefredaktör för Folkbladet i Norrköping.