Den 14 november arrangerade Allmänna Försvarsföreningen tillsammans med Folk och Försvar ett seminarium om erfarenheterna från försvarsmaktsövningen Aurora 17. På scenen under den timme som seminariet hölls fanns överbefälhavaren Michael Bydén och generalmajoren och övningsledaren Bengt Andersson. Seminariet öppnades av AFF:s ordförande Ingemar Wahlberg som hälsade välkommen.

Överbefälhavaren inledde med att beskriva syfte och mål för övningen samt att ge en överskådlig rapportering över bilden i media, allmänhetens respons och måluppfyllnad för övningens huvudsyfte – ökad militärförmåga. Han var tydlig med att övningsledaren är rätt person att diskutera detta på detaljnivå och att utveckla vad Försvarsmakten faktiskt hade gjort under övningsperioden. Intresset för övningen som helhet samt vad och hur Försvarsmakten övade under Aurora 17 var stort, inte minst från närliggande länder. Parallellt med Aurora 17 pågick även den ryska övningen Zapad, ett faktum som bland annat innebar att Försvarsmakten behövde lägga resurser på att följa Zapad för att undvika incidenter och missförstånd.

I skrivandes stund pågår Försvarsmaktens utvärdering av övningen, vilket överbefälhavaren under seminariet var tydlig med påverkade vad de faktiskt kunde säga, men att övningens resultat utifrån de förutsättningar de hade var gott. Överbefälhavaren underströk att medierapporteringen i mångt och mycket hade varit korrekt och positiv. Samt att genomslaget och de positiva rektionerna hade varit mycket större än Försvarsmakten hade förväntat sig. Inställningen till övningen från den egna organisationen har enligt överbefälhavaren präglats av att lösa uppgiften med de medel som funnits tillgängliga. Uppskattning och uppmärksamhet från allmänheten visade sig tydligt, framförallt under Försvarsmaktdagen då 80 000 individer dök upp för att visa sitt stöd och intresse för myndighetens verksamhet. Transparens, god kommunikation och säkerhet har haft hög prioritet under övningen bland annat för att övningen påverkade många civila.

ÖB avrundade med att understryka att det tar tid att bygga militär förmåga, övningen var den första av sitt slag på 20 år och påpekade att det är viktigt att komma ihåg hur den militära förmågan ser ut i nuläget. Nu är det viktigt att myndigheten får möjlighet att fokusera på allt bra som kan tillvaratas efter övningen samt vad de behöver bli bättre på.

Övningsledaren plockade upp diskussionen där ÖB avslutade, genom att rekapitulera hur förutsättningarna såg ut för Försvarsmakten vid den senaste försvarsmaktsövningen. Under genomgången av de militärstrategiska övningsmålen och övningens olika skeden betonades att ge och ta emot militärt stöd. Aurora 17 var omfattande så även det internationella deltagandet. Bland andra länder som deltog på inbjudan var USA, Finland, Frankrike, Norge, Lettland och Litauen.

Värdlandsstödet övades men det var inte helt enkelt, detaljnivån och operativ samordning är viktig. Övningsledaren nämnde bland annat ett exempel från Gotland där chefen fick lösa allt för att personalen inte var samordnad.

Övningsledaren nämnde även logistik som en viktig erfarenhet från övningen och något som försvarsmakten ska jobba vidare med. Nästa stora steg är övningen 2020 där erfarenheterna från Aurora 17 kommer att användas som underlag inför vad som behöver förbättras och utvecklas, där båda talarna underströk vikten av att börja planeringen i tid.

På frågan från moderatorn om de dök upp några oväntade lärdomar som de inte hade räknat med svarade övningsledaren, att man måste vara beredd på allt. Exempelvis dök de utländska soldaterna upp för tidigt och på fel sätt. Båda talarna underströk vidare vikten av kommunikation och att det fanns några tillfällen under övningen där Försvarsmakten aktivt fick arbeta med att stå för ”sanningen” kring övningen. ÖB nämnde t ex uppgifterna i media om att Aurora 17 skulle ha varit en Nato övning.

Personliga reflektioner:

I mångt och mycket skapar vi vår egen berättelse. Signalvärdet av att
Sverige har genomfört en övning av denna omfattning på nationell nivå ska inte underskattas. Jag är säker på att övningen har bidragit till att folkförankringen och svenska folkets förståelse för Försvarsmaktens uppdrag har ökat. ÖB är stolt, övningsledaren är stolt och som invånare är jag stolt. Stolt över att vi har genomfört denna övning med goda resultat och stolt över att vår förmåga att försvara Sverige har ökat.

 
Minou Sadeghpour

Läs mer om Aurora 17 här »

Bild: Aurora 17 har ökat Försvarsmaktens förmåga avseende nationellt försvar. Foto: Astrid Amtén Skage, Försvarsmakten