Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna och Flygvapenmuseum den 19 november 2018 ett seminarium där försvarsindustrin var i centrum.

Carl-Henrik Arvidsson, strategichef vid Saab, svarade för inledningsanförandet där han belyste Saabs verksamhet och produkter som omfattar inte bara flygplan utan även ubåtar, sensorer, vapenutrustning med mera. Det betonades att mycket av produktutvecklingen ger kunskaper och fördelar även inom det civila samhället.

De förutsättningar som försvarsindustrin idag arbetar under gör arbetet utmanande. Särskilt nämndes de förändrade omvärldshoten, ett förändrat politiskt Europa, olika former av ryska påtryckningar och den gråzonsproblematik som idag finns i gränsområdet mellan freds- och krigstillstånd.

Därefter vidtog en paneldiskussion under ledning av moderatorn Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet. I panelen deltog flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor vid Försvarshögskolan, riksdagsman Allan Widman, ledamot av Försvarsutskottet, tidigare försvarsminister Mikael Odenberg och Carl-Henrik Arvidsson från Saab.

Under diskussionen framkom bland annat att det högteknologiska samhället har mycket att tacka försvarsindustrin för. Den militära produktutvecklingen ger mycket mervärde för det civila samhället. Vidare diskuterades svårigheterna med att hitta kompetenta samarbetspartners för att utveckla nya och resurskrävande vapensystem, en svårighet som troligen kommer att öka i framtiden . Saabs samarbete med Boeing vid framtagning av ett nytt skolflygplan (TX) framställdes som ett exempel på ett framgångsrikt kvalificerat samarbete.

Den snabba tekniska utvecklingen gör att till synes moderna vapensystem snabbt blir gamla och behöver ersättas. Det medför allt svårare politiska överväganden vid anskaffning av nya vapensystem och tvivel framfördes om huruvida ekonomin kommer att tillåta fortsatt utveckling av moderna högteknologiska system, när mycket annat inom samhället behöver resurser.

En lyckad integrering mellan teknik och användare framfördes som en framgångsfaktor men också som en nödvändighet för att inte utveckla komplicerade tekniska system som riskerar få begränsad användning.

Seminariet besöktes av ca 90 personer däribland styrelseordförande i allmänna försvarsföreningen Elisabeth Nilsson och Roland Ekenberg, vice styrelseordförande.