Rapport från årets konferens i Sälen

Valåret har inletts och det stundande riksdagsvalet i höst har som konsekvens att flertalet samhällsfrågor sätts under lupp. Försvarsfrågan utgör inget undantag varför årets konferens i Sälen i regi av Folk och Försvar, för övrigt den 67:e i ordningen, kom att få karaktären av att vara högprofilerad. Närvaron av H M Konungen, Finlands president Sauli Ninistö, statsministern, ledarna för de politiska partierna liksom chefer för myndigheter och företrädare för organisationssverige markerar att politikområdet säkerhet och försvar ingalunda saknar betydelse.

Valet, försvaret och omvärlden

Före valet i september ska försvarsberedningen lämna sin rapport, vilken utgör ett mycket viktigt inspel inför det kommande försvarsbeslutet. Under konferensen i vintervackra Sälen har själva bredden och komplexiteten inom många av de avgörande säkerhets- och försvarsrelaterade ämnesområdena lyfts fram och diskuterats och därmed belysts utifrån de rådande åsiktsdifferenser som bland annat olika politiska partierna står för. Utvecklingen i omvärlden, globalt såväl som i Sveriges närområde har varit föremål för presentationer, diskussioner och kommentarer.

Situationen i mellanöstern och då speciellt Syrien, problemen inom Eurozonen, den internationella brottsligheten, Nato – frågan liksom medias maktrelaterade roll och hur de formar vår bild av omvärlden liksom olika perspektiv på vår egen säkerhets- och försvarspolitik har förtjänstfullt lyfts fram och getts belysning utifrån olika åsikts- och infallsvinklar. Att Sveriges säkerhet löses bäst tillsammans med andra verkar vara rådande majoritetsuppfattning då det gäller att både nationellt, regionalt, liksom att från ett europeiskt och globalt perspektiv bygga social och politisk stabilitet.

Åsiktsbrytningar och samsyn

En tydlig tendens i framförandet från statsministern var att nedtona det militära hotet mot vår del av världen, oaktat en utveckling emot en allt repressivare regim i Ryssland, samt att utvecklingen inom Försvarsmakten tecknades i övervägande ljusa pasteller. På ganska tydlig kontrakurs mot denna syn stod den kristdemokratiske partiledaren Göran Hägglund som underströk att förstärkningar av såväl landets militära som civila försvarsförmåga är angelägna samhälleliga satsningsområden.

Likartade budskap gav folkpartiledaren Jan Björklund och här kom meningsskiljaktigheterna inom alliansen i Natofrågan tyligt i dagen . Finlands president Sauli Ninistö betonade den nationella försvarsdimensionen, att hela landet skulle försvaras liksom värnpliktens betydelse för att innehålla den ambitionen. Att vi i Sverige åter betonar försvaret av landet känns tämligen logiskt givet var människorna bor och var produktionsresurserna finns liksom att fungerande funktionskedjor är avgörande för försvarsmaktens insatser oaktat dessa sker i Sverige eller internationellt. Att Sverige och Finland utifrån ett geostrategiskt faktum har nära sammanfallande säkerhetsintressen framkom såväl i president Ninistös som Statminister Fredrik Reinfeldts respektive tal. Det Socialdemokratiska fasthållandet vid militär alliansfrihet, betydelsen av nordiskt millitärt samarbete liksom vikten av säkerhetsdimensionen inom EU och en betoning av betydelsen av ett starkare FN var socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, liksom ordföranden i försvarsutskottet, Peter Hultqvist, tydliga med.

Samarbetet med Nato och partnerskapets betydelse samtidigt som man tar avstånd från medlemskap var ett budskap som åhörarna kunde nicka igenkännande åt. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt lyfte fram de nya säkerhetsutmaningar som vi står inför vilket bland annat exemplifierades med att vi som en konsekvens av klimatförändringarna kan komma att få uppleva stora folkvandringar som kommer att sätta ytterligare press på de europeiska länderna. Samtidigt var Jonas Sjöstedt tydlig med behovet av ett militärt försvar där internationellt militärt samarbete tillades mindre vikt, där betydelsen av ett substantiellt hemvärn liksom rollen för de frivilliga försvarsorganisationerna framhölls. Vapenexporten ansåg Jonas Sjöstedt skulle omprövas.

Välarrangerad konferens

Folk och Försvars professionella arrangemang är värt en eloge. Konferenser av denna omfattning utgör inte minst en logistisk utmaning och återigen har arrangemanget förlöpt friktionsfritt. Innevarande års Sälenkonferens, kanske ännu mer än tidigare, har belyst säkerhetsfrågornas inneboende komplexitet, samtidigt som detta valår har potential för att innebära ett ökat fokus på säkerhets- och försvarsfrågorna, en av statens kärnuppgifter och där säkerhet utgör själva grundvalen för en positiv samhällsutveckling. Tommy Jeppsson Finlands President och Statsminister Fredrik Reinfeldt deltog i årets konferens i regi av Folk och Försvar i Sälen

Foto: Per Klingvall