Den 24 april bildades vid ett möte i musikgemaket på slottet i Halmstad länsavdelningen Halland av Allmänna Försvarsföreningen (AFF).

Mötet utsåg en styrelse för det kommande verksamhetsåret och den består av ordförande, sekreterare och två ledamöter.Till ordförande valdes länsrådet Lisbeth Schultze vid länsstyrelsen i Halland. Till sekreterare valdes f.d. chefen för Militärhögskolan Halmstad, överste Hans Hansson. Evert Grahn från näringslivet samt överstelöjtnant Claes Bergström valdes in som ledamöter i styrelsen.

Sekreteraren föredrog förslaget till fortsatt verksamhet under 2014. Ytterligare en kvalificerad aktivitet skall genomföras, förslagsvis eftervalet i höst.

Inriktning för genomförandet är i slutet på oktober. I övrigt föreslogs sekreteraren att tiden fram till hösten skall användas för att göra föreningen känd samt rekrytera nya medlemmar.

En livlig diskussion tog fart bland de närvarande. Förslagen var många. Nu när föreningen har bildats måste man tala om att man finns genom att snabbt ordna ett antal föreläsningar för allmänheten. Det finns ett bekymmer och det är att allmänheten måste få vet vad Försvaret står för i dag då Försvaret den senaste tiden genomgått radikala förändringar, vilket bl.a. inneburit att värnplikten försvunnit.

AFF Halland kan vara en källa att fylla det underskottet av kunskap och information om vad som hänt i Försvarsmakten.

Ett annat förslag var att ha en inriktning på att föreningens skall genomföra två kvalitativa engagemang per år.

Styrelsen bör också fundera på vilken är målgruppen för föreningens arrangemang.

Mötet fattade efter diskussion beslut om att inriktningen skall vara att arrangera två kvalitativa arrangemang per år samt att i närtid satsa på att göra föreningen känd, rekrytera fler medlemmar, säkerställa att man syns i olika sammanhang.

För att åstadkomma en del av ovan nämnda var förslagen att överväga att bilda en Facebookgrupp samt ordna olika informationsmöten.

Innan mötet avslutades fick åhörarna lyssna till Jörgen Peters från länsstyrelsen i Halland som höll en uppskattad föreläsning på temat:

–      Krisberedskap – grund för nytt modernt civilt försvar

20140424n_Page_2_Image_0001Delar av mötesdeltagarna i väntan på att mötet skall börja.

Översta bilden:  övlt Claes Bergström, Evert Grahn näringslivet, Länsrådet länsstyrelsen Halland Lisbeth Schultze samt öv Hans Hansson f.d. chef Militärhögskolan Halmstad