Under Almedalsveckan har Försvarspolitisk Arena, där aff är en medarrangör, dragit en stor publik, vilket får tillskrivas bra seminarier med intressanta ämnesområden och bra föreläsare. Att händelserna i Ukraina påverkar vår säkerhetspolitik och försvarets framtid tydliggjordes av många talare. 

DSC_2348
 * Seminarierna var mycket välbesökta och vid flera tillfällen räckte inte lokalerna till utan delar av publiken fick stå utanför. (Foto: Per Klingvall)

Försvarsfrågan har under innevarande valår rönt stor uppmärksamhet. Det har återspeglats under Almedalsveckan. Försvarspolitisk Arena som är ett samarrangemang mellan tio aktörer representerande försvars- och säkerhetssektorerna, bland dessa Allmänna Försvarsföreningen, har vid de 35 seminarier och försvarspolitiska morgonpass som genomförts dragit stor publik liksom följts av många på webben och via twitter.

Försvaret behöver stärkas

Det är för tidigt att sia om i vilken grad försvar och säkerhet slutligt kommer att vara en valfråga, samtidigt som en högre grad av allvar i debatten, men också oro över den säkerhetspolitiska utvecklingen, indikerar dessa frågors aktualitet och betydelse. Och nog fanns känslan av både allvar och oro med som ingresser i de aktiviteter som Försvarspolitisk arena var värd för.

I ljuset av den oroande händelseutvecklingen i Ukraina och det tidigare kriget i Georgien var det få talare som inte tog upp detta som motiv för behovet av stärkt försvarsförmåga. Folkpartiet och kristdemokratiska talare framförde med skärpa nödvändigheten av ett svenskt medlemskap i Nato medan socialdemokraterna och vänsterpartiet ville öka den nationella förmågan givet ett fortsatt avståndstagande från allianstanken.

Utmaningar i Försvarsmakten

Utvecklingen i Försvarsmaktens operativa förmåga var ett återkommande ämne. Även om prioriteringen av det nationella försvaret bejakas av flertalet partier, innebär Försvarsmaktens begränsade volym behovet av geografiska prioriteringar som gör att stora delar av landet förblir oskyddade.

Osäkerheterna som sammanhänger med det nya personalförsörjningssystemet är betydande. Åtgärder krävs för att vända de tidiga avgångarna bland de kontinuerligt tjänstgörande soldaterna och sjömännen liksom att öka attraktionskraften och rekryteringen för den tidvis tjänstgörande kategorin. Kvinnornas ställning och betydelse för en bra personell och kvalitativ balans fick uppmärksamhet. Också invandrargruppernas potential till förbättrad rekrytering borde behandlats och det känns angeläget att dessa uppmärksammas ett kommande år.

Det existerar ett stort materiellt omsättningsbehov och ett möjligt sätt att komma tillrätta med detta är den satsning på flyg- och marinstridskrafter och därtill kopplad utebliven materiell förnyelse av armén som framkommer i Försvarsberedningens rapport. Samtidigt varnades för att trots aviserade ekonomiska påslag kommer organisationen att vara underfinansierad.

Ett nytt civilt försvar

Hur det nya civila försvaret ska se ut och verka är ett utmanande ämnesområde. Känsligheten i försörjningen med el, livsmedel, drivmedel, transportsektorn med flera områden lämnade knappast någon åhörare oberörd. Samhällets funktionskedjor kännetecknas av ett synsätt präglat av ”just in time” och dess koppling till frånvaron av åtminstone mera omfattande lagerhållning skapar stora utmaningar när ett nytt civilt försvar ska byggas.

DSC_2355

*Försvarsforum svarade för ett seminarie om försvarsberedningens rapport med deltagande av Peter Hultqvist (s), Allan Widman (Fp) och Karlis Neretnieks och Annika Nodgren Christenesen från Krigsvetenskapsakademien.                            (Foto: Per Klingvall)

Försvarspolitisk Arena behövs

Årets Försvarspolitiska Arena kännetecknades av hög kvalité på talarna och en genomgående talrik åhörarskara liksom att seminarierna följdes på webben och via twitter av ännu fler. Försvarspolitisk arena bidrar till att synliggöra försvars- och säkerhetsfrågorna och kommer förhoppningsvis också kommande år att vara ett synligt inslag under Almedalsveckan.

Tommy Jeppsson