Sveriges beredskap räcker inte för den tuffa hotbild som numera råder, det gäller både för det civila och det militära försvaret. Men debatten håller äntligen på att långsamt svänga mot ökad förståelse för vårt utsatta läge. Nu behövs en rejäl nysatsning och den är det bråttom att få igång och det måste få kosta. Satsa då också på att bygga ut frivilligrörelsen igen.

Det är några slutsatser som kan summeras efter ett seminarium med rubriken ”Grå kriget och vår civila beredskap” på Residenset i Växjö. Arrangörer var Länsstyrelsen, Försvarsutbildarna, AFF Kronoberg och Kungliga Krigsvetenskapsakademien och salen var fullsatt, med ett stort inslag av yngre, vilket är särskilt värt att notera.

Kronobergs nya länsråd tillika tf landshövding Anders Flanking hälsade välkommen. Han kan frågorna i egenskap av före detta officer och major i reserven. Diskussionen inleddes med ett föredrag av Lars Nylén, tidigare rikskriminalchef, och Bo Richard Lundgren med lång yrkeserfarenhet av militärt och civilt försvar. Båda är ledamöter av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Många i publiken fick en aha-upplevelse, är det så illa ställt? Det vittnade flera inlägg om. Vår beredskap är allt annat än god, självförsörjning av livsmedel och andra viktiga varor är för dålig och den lagerhållning som fanns förr för att klara kriser och krig är avvecklad. Lagerhållning sker till sjöss och på långtradare. Det militära försvaret måste ställas om och övas med kraftsamling på nationellt försvar igen.

Det viktiga blir nu dessutom att återskapa samverkan mellan civilt och militärt försvar, en processen som har inletts. Under diskussionen betonades frivilligkrafternas stora betydelse samt att det måste till en ny nationell säkerhetsstrategi.

För försvarsdebatten ute i landet betyder AFF-föreningarna på länsnivå mycket genom att som i detta fall locka en stor publik och media. Det leder till att diskussionen breddas och vitaliseras. Smålandsposten har till exempel i en artikelserie i tre delar belyst vårt försvar, bristen på beredskapshållning och talat med dem som nu är engagerade i förnyelsen bland annat civilförsvaret, länsstyrelsen och hemvärnet. Dessutom publicerades inför AFF-arrangemanget en debattartikel i Smålandsposten som blev uppmärksammad – med AFF Kronobergs ordförande överste Jan Hyltén-Cavallius som första namn.

Här följer ett kort utdrag ur den:

Det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön har höjts många grader genom ryska hot och militär upprustning följt av kränkningar och stora manövrar i närheten av Baltikum. Att Putin menar allvar såg vi när Ukraina attackerades och Krim annekterades.

Kriget och kriserna har blivit mycket bredare och otydligare. Militära och civila aktiviteter hänger numera intimt ihop, subversiv verksamhet, psykologisk krigföring, ren propaganda, störningar i infrastrukturen , sabotage mot el, tele och datasystem sker. Aktiviteter vidtas för att snabbt skapa brist på livsmedel. Försök att skapa kaos och misstro mot politiker och myndigheter är andra inslag. Stater maskerar sin inblandning genom att gå via tredje part, men använder även agenter eller rent kriminella grupper.

Grunden för att kunna möta den här utvecklingen utgörs av ett stabilt samhälle med väl fungerande funktioner som är tåliga också i ett krisläge.

Poängteras bör att frivilligrörelsens betydelse måste lyftas fram igen. Det är bara genom att utnyttja den som vi kan stå riktigt starka och få förankring för vårt försvar i folkdjupet.

Kjell Göthe är styrelseledamot i AFF Kronoberg