En höstruskig novemberkväll samlade AFF Värmland sina medlemmar och intresserade till ett seminarium kring temat ”Civilt försvar inom det nya totalförsvaret”. Föreläsare var Key Hedström, chefsjurist vid MSB, och Veikko Kekki, handläggare risk och säkerhet vid Länsstyrelsen Värmland.

Mötet öppnades genom att landshövding Kenneth Johansson hälsade det drygt 30-talet närvarande hjärtligt välkomna. Första talare var Key Hedström. Efter att inledningsvis berört det civila försvarets närtidshistoria berättade Key dels om Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvar och dels om myndigheternas gemensamma uppdrag att främja och utveckla det nyss nämnda. På ett enkelt och tydligt sätt gav Key åhörarna en djupare insikt kring några viktiga grundvärden inom totalförsvarsplaneringen samt om MSB:s roll vid höjd beredskap.

Därefter tog Veikko Kekki över talarstolen för att ge ett regionalt perspektiv på kvällens ämne. Här kunde åhörarna konstatera att länsstyrelsen satt igång ett ambitiöst program för att återuppta totalförsvarsplaneringen. Med mottot ”övning bygger förmåga” presenterades ett omfattande smörgåsbord bestående av informationstillfällen, utbildningar och övningar. Man fick verkligen känslan av att länsstyrelsen med full kraft startat upp detta arbete.

Därefter avslutades kvällen med en frågestund där föredragshållarna fick besvara frågor om nationell planering, ransonering, extra medel för arbete med civilt försvar samt den svåra frågan om samhällets beroende av multinationella företag. Diskussionen kan summeras med att i arbetet med att bygga upp det moderna totalförsvaret kommer många att involveras. Det gäller både myndigheter, kommuner, landsting, näringslivet, frivilliga och inte minst vi vanliga medborgare.

Text: Bengt Fransson, Sekr. AFF Värmland