Civilförsvaret byggs upp igen

Samverkan, lära av varandra är ledorden

 Föredragssalen var välfylld när ordföranden Gunnar Karlson i Allmänna Försvarsföreningen i Kronobergs län hälsade åhörarna välkomna till höstens första möte i Växjö. Rubriken lydde: ”Nu bygger vi landets civila försvar.” Detta måste göras rejält och skyndsamt. På podiet fanns landshövding Anneli Hultén från Skåne tillika civilområdeschef och Kronobergs landshövding Maria Arnholm.

I konferenssalen trängdes dessbättre många representanter för frivilliga försvarsrörelsen och från kommuner och allmänheten. Detta var förstås extra viktigt för en givande diskussion. När vårt civilförsvar nu skall byggas upp igen blir samverkan ett ledord. För i kriser och krig behövs alla om vi skall kunna få ett effektivt totalförsvar. Det gäller att försvara vår fred och frihet och vårt välstånd; där har ukrainarna för övrigt mycket att lära oss. Att från början få vara med och bygga den nya organisationen gör oss mentalt medvetna om vad som gäller och vad som behövs för att kunna klara samhällets alla utmaningar och hårda påfrestningar i kris eller krig.

Lära av varandra

Att lära av varandra är ett annat viktigt ledord. På högsta nivå är det regeringen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som håller samman arbetet. Det finns sex övergripande civilförsvarsområden som samverkar med länen. Därefter är det respektive

länsstyrelse som har ansvar och så kommer regionerna och kommunerna. Samverkan var alltså ordet! Frivilligrörelsen är en viktig kugge, som dessbättre växt kraftigt i antal sedan kriget bröt ut i Ukraina. Från den kan tillföras jordnära och praktiska synpunkter. Detta var en del av vad som kom fram under landshövdingarnas gemensamma inledning och på den följde en ”uppriktig” dialog mellan publik och landshövdingarna på podiet. Den blev säkert nyttig för fortsättningen av civilförsvarets uppbyggnad och handlade bland annat om hur mycket pengar som skall fördelas, hur och till vem.

Sveriges civila beredskap kommer säkerligen att utvecklas löpande i takt med att arbetet går framåt, parallellt med att relevanta utredningar och regeringsuppdrag faller ut. Men där är vi inte ännu och det var därför vissa besked inte kunde lämnas under frågestunden av de två landshövdingarna.

Aktiverad civilplikt

En viktig pusselbit har fallit på plats nämligen en aktiverad civilplikt som ger möjlighet att grundutbilda och krigsplacera personer som idag inte är verksamma inom ett område med relevans för det civila försvaret. Det ger också goda möjligheter att stärka personaltillgången under krig. Ett tydligt exempel på aktiverad civilplikt är den förstärkning av den kommunala räddningstjänsten som nu blir möjlig. Detta är betydelsefullt under höjd beredskap och krig.

Text: Kjell Göthe, AFF Kronoberg