Rubriken ”Civilt försvar och samverkan i totalförsvaret i en ny tid” lockade 60-talet deltagare till MSBs aula i Revinge by den 23 maj.

Allmänna försvarsföreningen i Skåne arrangerade mötet i samverkan med Försvarsutbildarna Skåne och Reservofficersföreningen Norra Skåne.

Deltagarna fick en påminnelse om Försvarsmaktens upprustning när de kom till Revinge. Där pågick nämligen den militära övningen Våreld 17, som samlade totalt 3000 soldater från 13 förband i Skåne.

Föredraget i aulan hölls av Magnus Dyberg-Ek, samordningsansvarig för civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och överste Mats Klintäng, ansvarig för Försvarsmaktens totalförsvarsprojekt.

Dock inledde Carolina Rytterkull, ställföreträdande verksamhetschef för MSB i Revinge.

– Vår roll är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser, sa Rytterkull och förklarade att arbetet sker tillsammans med många andra, såsom kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. Det sker också utbildning åt EU och FN.

MSB har cirka 850 anställda, där av 110 i Revinge. Myndigheten har viktiga uppgifter inom civilt försvar. Verksamhet bedrivs i Stockholm, Karlstad och Kristinehamn samt utbildning i Sandö, Revinge och Rosersberg.

Mycket arbete återstår

Magnus Dyberg-Ek berättade att planeringen av totalförsvaret har återupptagits av berörda myndigheter som en följd av riksdagens beslut om den försvarspolitiska inriktningen. En gemensam grundsyn har tagits fram.

Regeringen beslutade den 11 maj att Försvarsmakten och MSB ska ytterligare främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. MSB har dessutom uppdrag rörande information till allmänheten och hur skyddet av befolkningen ska utformas i framtiden.

– Det civila försvaret bygger på vår krisberedskap, sa Dyberg-Ek och nämnde att en större civil samordningsövning ska hållas nästa år – då som en uppföljning till höstens stora militärövning Aurora.

Mats Klintäng framhöll att dagens hotbild är komplex, med it-attacker, ökad aktivitet i Östersjön och kärnvapenhotet från Ryssland.

– Att gå från normalläge till väpnat angrepp och mobilisering ställer stora krav på samhället, sa Klintäng.

De båda föreläsarna sammanfattade läget på följande sätt:

* Det säkerhetspolitiska läget är försämrat.

* Totalförsvarets planering har återupptagits.

* Den politiska ambitionen har efterhand ökat.

* Planering och förberedelser har startat – men mycket arbete återstår!

Text och foto: Pontus Persson